Všeobecné obchodní podmínky
Platnost od: 1.1.2022

Všeobecné obchodní podmínky
Pražský Servis IT, s.r.o.
Platnost od: 1.1.2022

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž společnost Pražský Servis IT, s.r.o., s.r.o., IČ: 289 41 161, se sídlem Praha 5, Na Zatance 1330/11, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce č. 154592, poskytuje veřejně dostupné služby správy informačních technologií a související služby Zákazníkům.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, uzavírané mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
 3. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) řeší ochranu osobních údajů, resp. souhlas s jejich zpracováním samostatný dokument, který je rovněž součástí této smlouvy.

II. Definice pojmů

III. Poskytované služby

 1. Rozsah a parametry poskytované Služby jsou uvedeny ve Smlouvě (v příloze Katalog Služeb).
 2. Součástí Služby může být též zapůjčení či pronájem Zařízení Poskytovatele. Servis Zařízení Poskytovatele je po celou dobru pronájmu v režii Poskytovatele.
 3. Služba u konkrétní Smlouvy je zřizována a poskytována na základě podmínek dohodnutých ve Smlouvě nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah poskytované Služby, přičemž tato změna musí být upravena dodatkem Smlouvy.
 5. Zákazník je oprávněn kdykoliv reklamovat poskytovanou Službu.

IV. Práva a závazky Poskytovatele

 1. Práva. Poskytovatel je oprávněn:
  • požadovat po zájemci o uzavření Smlouvy doložení údajů nezbytných pro uzavření Smlouvy
  • jednostranně měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník (o takové změně bude Zákazník, kterého se tato změna týká, bez zbytečného odkladu informován písemně nebo elektronickou poštou alespoň jeden měsíc před nabytím účinnosti takové změny; Poskytovatel je dále povinen zveřejnit informace o této změně na webových stránkách společnosti.
  • dočasně přerušit či omezit poskytování služeb při změnách technického zařízení, měření či při odstraňování poruch. Poskytovatel je o tomto povinen Zákazníka předem vyrozumět, pokud je to možné
  • uplatnit opatření řízení provozu, která mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání, a mohou omezit dostupnost některých služeb, a to především za účelem zajištění integrity služeb; tato opatření nepředstavují porušením smlouvy ze strany Poskytovatele. Soukromí zákazníků a jejich osobní údaje jsou vždy chráněny v souladu s právními předpisy, práva zákazníku nejsou v tomto směru nijak dotčena.
  • nepřijmout změnu Smlouvy požadovanou Zákazníkem, zejména pokud provedení takové změny není technicky možné nebo se Zákazník takovou změnou snaží obejít některá ustanovení Smlouvy, či pokud by požadovaná změna obcházela smysl ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek
 2. Závazky. Poskytovatel je povinen:
  • za sjednanou cenu zřídit a poskytovat Zákazníkovi Službu za podmínek a v rozsahu sjednaném Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  • bez zbytečného odkladu odstranit vzniklé závady v poskytování Služby, které jsou na straně Poskytovatele. Poskytovatel může na žádost Zákazníka odstranit i závady prokazatelně způsobené nebo zaviněné zcela nebo zčásti Zákazníkem, a to na jeho náklady a za podmínek dohodnutých mezi Poskytovatelem a Zákazníkem zvlášť pro každý jednotlivý případ;
  • umožnit Zákazníkovi seznámit se s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek a s Ceníkem
  • zajišťovat servis a případné opravy poruch Zařízení Poskytovatele
  • informovat Zákazníka o změně Všeobecných podmínek nejméně jeden měsíc před účinností této změny
  • informovat Zákazníka o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnosti v poskytování Služby, které jsou Poskytovali v dostatečném předstihu známy
  • realizovat přijatou změnu Smlouvy, požadovanou Zákazníkem, oboustranně potvrzenou na příslušném dodatku smlouvy ve sjednané lhůtě
  • Poskytovatel neposkytuje náhradní plnění a Zákazník není oprávněn jej požadovat, pokud to není součástí Smlouvy anebo Všeobecných obchodních podmínek.
  • Poskytovatel neprovádí kontrolu týkající se obsahu informací, procházející jeho sítí. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku použití zařízení či služeb Poskytovatee, tím se rozumí i ztráta nebo poškození dat v důsledku zpoždění, nedoručitelnosti, špatného doručení nebo výpadku služeb nebo z jiných příčin.
  • Poskytovatel odpovídá za to, že zapůjčené či pronajaté Zařízení Poskytovatele má a po dobu poskytování Služby bude mít platné technické a bezpečnostní atesty.
  • Poskytovatel neodpovídá Zákazníkovi za nepřímé či následné škody, za ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem poskytovaných Služeb, dále neodpovídá za výpadky v poskytování služeb v důsledku vyšší moci. Poskytovatel neodpovídá za závady na jednotné telekomunikační síti (Internet), ani za jejich důsledky.

V. Práva a závazky Zákazníka

 1. Práva. Zákazník je oprávněn:
  • užívat službu v souladu se Smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy
  • požádat o změnu Smlouvy
  • obracet se svými připomínkami a žádostmi na Poskytovatele
  • reklamovat službu
 2. Závazky. Zákazník je povinen:
  • řádně a včas platit cenu za poskytovanou Službu dle Smlouvy nebo Ceníku
  • zajistit, že zařízení, které dává ke správě Poskytovateli, nebo připojuje k zařízením či síti ve správě Poskytovatele, má platná technická a bezpečnostní osvědčení povinná v České republice a je schopno standardního provozu.
  • Zákazník odpovídá za technický stav svých zařízení
  • neužívat systémy a zařízení ve správě síti Poskytovatele k jakýmkoliv nezákonným činnostem nebo k činnostem v rozporu s dobrými mravy
  • neprovádět žádné úpravy, v jejichž důsledku by nebylo možno zajistit bezpečnost spravovaného IT
  • neprodleně ohlásit Poskytovateli všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování Služby
  • oznamovat písemně změnu svých identifikačních údajů, a to do 10 dnů ode dne účinnosti takové změny
  • nepřevést práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu bez souhlasu Poskytovatele
  • poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost v případě nefunkčnosti Služby, a to v míře a dle pokynů Poskytovatele
  • umožnit osobám pověřeným Poskytovatelem přístup k technickým zařízením instalovaným Poskytovatelem (např. z důvodu odstranění poruchy nebo závady, výměny telekomunikačního zařízení, nutné údržby, aj.) a umožnit jim přístup do prostor, ve kterých je poskytována Služba, z důvodu zřízení, změny nebo zrušení Služby
  • starat se o Zařízení Poskytovatele, které má v užívání, s péčí řádného hospodáře, neprodleně nahlásit jeho odcizení Policii ČR a Poskytovateli a poskytovat dále veškerou součinnost, v případě poškození Zařízení Poskytovatele tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli
  • zajistit potřebnou součinnost s Poskytovatelem při přípravě stavebních a instalačních prací pro instalaci, úpravu nebo demontáž Zařízení Poskytovatele, i při dalších činnostech souvisejících s poskytovanou Službou.
  • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se Smlouvou dozví, a které nejsou obecně známou skutečností, k jejich zveřejnění je nutný předchozí písemný souhlas Poskytovatele
  • zajistit na svůj náklad potřebné provozní prostory a podmínky pro provoz Zařízení Poskytovatele související s poskytovanou službou. Tyto podmínky musí splňovat po celou dobu poskytování Služby Poskytovatelem
  • neměnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu Poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání Zařízení Poskytovatele v lokalitě Účastníka proti stavu při zřízení Služby. Účastník je povinen učinit opatření zabraňující nepovolaným osobám v manipulaci se Zařízením Poskytovatele v lokalitě Účastníka;
  • předložit Poskytovateli na jeho žádost dokumenty potvrzující důvěryhodnost a solventnost Zákazníka
  • poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost v případě nefunkčnosti Služby, a to v míře a dle pokynů technika Poskytovatele
  • neužívat programy šířící spam, viry a spyware.
  • Zákazník se zavazuje nahradit škodu vzniklou na Zařízeních Poskytovatele umístěných u Zákazníka. Toto ustanovení se nevztahuje na škody způsobené Poskytovatelem.
  • Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu potřebu všech oprav, které má provést Poskytovatel. Při porušení této povinnosti odpovídá Zákazník za škodu tím způsobenou.
  • Zákazník nese plnou odpovědnost za škodu, která vznikne Poskytovateli nebo jiným osobám v důsledku přístupu třetích osob k poskytované Službě či zařízením Poskytovatele.

VI. Cena a platební podmínky

 1. Ceny za poskytované Služby jsou uvedeny ve Smlouvě nebo v Ceníku. Ceník je k dispozici na webových stránkcách Poskytovatele.
 2. Dojde-li ke změně Služby, potom se ceny za změněnou Službu začínají účtovat dnem skutečného provedení změny Služby ze strany Poskytovatele.
 3. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit strukturu a výši cen za Službu, zejména při zvýšení nákladů spojených s poskytováním Služby, změnou rozsahu Služby poskytované na základě Smlouvy, nebo s nárůstem cen vstupů. Změnu výše cen je Poskytovatel povinen předem sdělit Účastníkovi a také ji zveřejnit na svém webu.
 4. Zúčtovací období za poskytování Služby je uvedeno ve Smlouvě.
 5. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je splatnost vyúčtování Služeb (faktury) 7 kalendářních dní od data jejího vystavení. Účtované částky musí být připsány na účet Poskytovatele uvedený na faktuře nejpozději v den splatnosti, jinak je Účastník v prodlení. Smluvní úrok z prodlení je smluvnímu stranami sjednán ve výši 0,2% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, nárok na náhradu škody tím není dotčen.
 6. Zákazník podpisem Smlouvy souhlasí s tím, že vyúčtování služeb může být poskytováno v jiné formě než tištěné. Daňové doklady o vyúčtování poskytnutých služeb jsou tak se souhlasem Zákazníka zasílány elektronickou domluvenou formou. Tištěná forma vyúčtování může být Poskytovatelem zpoplatněna v souladu se Smlouvou nebo Ceníkem. Na jednom daňovém dokladu (faktuře) má Poskytovatel právo vyúčtovat platbu za všechny poskytované Služby.
 7. Poskytovatel má právo omezit nebo pozastavot poskytování Služby, pokud Zákazník nezaplatí včas vyúčtování ceny za poskytnutou Službu či jiné platby dle Smlouvy nebo neplní další smluvní podmínky a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů ode dne, kdy byl na prodlení Poskytovatelem upozorněn.
 8. Je-li Zákazník v prodlení s placením za vyúčtované Služby či jiné platby dle Smlouvy (např. instalace, placený servis apod.) a dlužnou částku neuhradí ani po výzvě zaslané elektronickou poštou, je Poskytovatel oprávněn zaslat Zákazníkovi upomínku tištěnou. Náklady na písemnou upomínku ve výši 200Kč bez DPH/1 zásilka je povinen hradit Zákazník.
 9. Pokud Zákazník soustavně opožděně platí nebo soustavně neplatí cenu za Služby uvedené ve vyúčtování Služby, je Poskytovatel oprávněn ukončit Smlouvu s okamžitou účinností, pokud na tento následek účastníka prokazatelně předem upozornil. Soustavným opožděným placením se rozumí zaplacení nejméně 2 po sobě jdoucích vyúčtování ceny Služeb po lhůtě splatnosti. Soustavným neplacením se pro účely tohoto ustanovení rozumí existence nejméně 2 nezaplacených vyúčtování ceny Služeb.
 10. Poskytovatel je oprávněn požadovat na Zákazníkovi finanční zálohu. Záloha bude Poskytovatelem vrácena nejpozději ve lhůtě 15 dní po ukončení poskytování Služeb. Poskytovatel je oprávněn použít zálohu k započtení proti svým pohledávkám vůči Zákazníkovi, zejména k úhradě ceny poskytnutých služeb a nezaplacených smluvních pokut.
 11. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn vůči němu započíst částky, které Poskytovatel Zákazníkovi dluží, na částky, které dluží Zákazník Poskytovateli.

VII. Reklamace

 1. Zákazník je oprávněn reklamovat:
  • nesprávně účtovanou cenu služby
  • kvalitu služby
  • rozsah služby
 2. Místo k vyřizování reklamací: sídlo Poskytovatele
 3. Zákazník nebo jím pověřená osoba je povinen reklamaci uplatnit písemně v Místě k vyřizování reklamací, osobně v Místě k vyřizování reklamací nebo telefonicky na zákaznické lince Poskytovatele.
 4. Reklamace musí být podána Zákazníkem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců od vzniku reklamované skutečnosti, tj. od doručení vyúčtování ceny za Službu, případně od vadného poskytnutí Služby, jinak právo zanikne.
 5. Reklamace musí obsahovat kromě popisu závady nebo označení sporného vyúčtování i číslo Smlouvy, obchodní firmu nebo jméno a příjmení Zákazníka, jeho sídlo nebo trvalé bydliště nebo adresu, na které se Zákazník zdržuje (pobyt), identifikační číslo firemního Zákazníka nebo datum narození Zákazníka, jinak je taková reklamace neplatná.
 6. Reklamaci má právo uplatnit Zákazník, v jeho zastoupení osoba k tomu písemně zmocněná plnou mocí (Zmocněnec), oprávněný dědic či právní nástupce Zákazníka, či osoba zmocněná jednat za Zákazníka zákonem (Zákonný zástupce).
 7. Poskytovatel vyřídí reklamace Služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce, nebo vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je Poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne doručení písemné reklamace. O výsledku vyřízení reklamace informuje Poskytovatel Zákazníka.
 8. Podání reklamace nemá odkladný účinek na termín splatnosti vyúčtování a Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutou službu nejpozději do dne splatnosti příslušného vyúčtování.
 9. Poskytovatel se zavazuje při odstranění vady vyvinout veškeré úsilí tak, aby vada byla odstraněna bez zbytečného odkladu. Poskytovatel odpovídá za nápravu vad poskytovaných služeb v souladu se Zákonem. V případě, že je reklamace Poskytovatelem shledána oprávněnou, je Poskytovatel povinen:
  • lokalizovat a odstranit závady, případně po dohodě se Zákazníkem poskytnout Služby náhradním způsobem, je-li to možné;
  • vrátit přeplatek již zaplacených cen účtovaných za poskytnuté Služby (viz dále);
  • přiměřeně snížit cenu za poskytnuté Služby (viz dále).
 10. V případě kladného vyřízení reklamace vyúčtování má Zákazník právo na vrácení rozdílu cen. Rozdíl cen bude Zákazníkovi vrácen snížením částky k úhradě v následujícím vyúčtování nebo převodním příkazem na Zákazníkem označený bankovní účet, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne dodání oznámení o výsledku reklamace, případně jinou formou ve lhůtě 1 měsíce ode dne kladného vyřízení reklamace.
 11. V případě kladného vyřízení reklamace týkající se vady Služby, sníží Poskytovatel cenu za Službu o poměrnou část ceny odpovídající době, za kterou je služba reklamovaná. Při výpočtu poměrné ceny se uvažuje vždy 30 kalendářních dnů v každém měsíci, pokud není ve smluvních podmínkách stanoveno jinak. Celkový počet dnů reklamace služby se počítá ode dne, kdy Zákazník oznámil Poskytovateli závadu či jiný problém. Pokud Službu bylo možno využít jen částečně, nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, za kterou Zákazník popř. jiný uživatel neodpovídá, Poskytovatel zajistí odstranění závady a sníží přiměřeně cenu za nekvalitně poskytnutou službu nebo po dohodě se Zákazníkem zajistí poskytnutí služby náhradním způsobem, je-li to možné. Předpokladem je, že Zákazník bez zbytečného odkladu uvědomí Poskytovatele o vzniku závady a poskytne nezbytnou součinnost při odstraňování závady. Doba, po kterou Zákazník nebude poskytovat potřebnou součinnost (např. několik dní nebude přítomen, aby s techniky problém řešil), nebude započítávána do kompenzace.
 12. Pokud Uživatel nebude s vyřízením reklamace souhlasit, může do jednoho měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti vyřízení reklamace dle platné legislativy.
 13. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které Zákazníkovi nebo jinému uživateli vzniknou tím, že Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, a to v souladu s ustanovením § 64 odst. 12 Zákona o telekomunikačních službách. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které vzniknou tím, že Zákazník neoznámí ve stanovené lhůtě změnu identifikačních a jiných údajů. Poskytovatel neodpovídá za nesprávně vyúčtovanou cenu za Službu nebo vadně poskytnutou Službu, pokud Zákazník nevyužil právo takto vyúčtovanou cenu nebo poskytnutou Službu reklamovat u Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) měsíců od doručení vyúčtování nebo vadného poskytnutí služby.
 14. Poskytovatel ani Zákazník nejsou povinni si vzájemně nahrazovat škody, které druhé straně vznikly porušením jejich povinností, pokud prokážou, že toto porušení vzniklo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Takovými okolnostmi jsou zejména události vyšší moci.

VIII. Trvání smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, případně na dobu neurčitou s určením minimální doby užívání služby (viz Specifikace Služby – závazek na určitý počet měsíců). Smlouva sjednaná s určením minimální doby užívání se automaticky prodlužuje po uplynutí minimální doby užívání Služby na dobu neurčitou, pokud alespoň 20 dnů před uplynutím sjednané doby užívání jedna ze smluvních stran písemně neoznámí druhé straně, že trvá na ukončení Smlouvy ke sjednanému datu.
 2. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí, odstoupením od Smlouvy anebo okamžitým ukončením Smlouvy.
 3. Zákazník je oprávněn vypovědět Smlouvu nebo jednotlivou Službu písemnou výpovědí, adresovanou a doručenou do sídla Poskytovatele. Výpovědní doba je, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, 30 dní a počíná běžet od následujícího dne po dni, ve kterém byla výpověď Poskytovateli podána.
 4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu nebo jednotlivou Službu písemnou výpovědí, adresovanou a doručenou do sídla/na adresu Zákazníka (při pochybnostech se má za platně doručenou výpověď adresovaná Zákazníkovi na adresu sídla/ adresu pobytu Zákazníka uvedenou při sjednávání této Smlouvy). Výpovědní doba je, pokud není ve Smlouvě nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak, 30 dní a počíná běžet prvním dnem po dni, ve kterém byla výpověď Zákazníkovi doručena.
 5. Výpovědí Smlouvy není dotčena povinnost Zákazníka uhradit Poskytovateli veškeré dlužné částky, včetně smluvních pokut a nároků na náhradu škody.
 6. Pokud Zákazník ukončí výpovědí Smlouvu sjednanou s určením minimální doby užívání Služby (závazek na určitý počet měsíců) před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, je povinen uhradit Poskytovateli paušální odškodnění za neodebrané služby. V případě spotřebitele je tato sankce ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (podle aktuálního paušálu včetně DPH) zbývajících do konce doby trvání Smlouvy. V případě Zákazníka, který není spotřebitelem, je tato sankce ve výši součtu všech měsíčních paušálů (podle aktuálního paušálu včetně DPH) zbývajících do konce doby trvání Smlouvy.
 7. Zákazník může, vyjma jiných zákonných či Smlouvou sjednaných případů, okamžitě, tj. ke dni doručení písemného oznámení o zrušení Smlouvy Poskytovateli, ukončit Smlouvu nebo jednotlivé Služby, v případě, že:
  • při zřizování či zavádění Služby se zjistí, že službu nelze z objektivních příčin (zejm. technických důvodů) zřídit či poskytovat
  • opakovaného a hrubého porušení smluvních podmínek ze strany Poskytovatele, na které byl Poskytovatel Zákazníkem písemně upozorněn;
  • Poskytovatel opakovaně zavinil škodu na hmotném majetku Zákazníka
 8. .Poskytovatel může, vyjma jiných zákonných či Smlouvou sjednaných případů, okamžitě, tj. ke dni doručení písemného oznámení o ukončení Smlouvy Zákazníkovi, ukončit Smlouvu nebo jednotlivé Služby:
  • v případě opakovaného nebo hrubého porušení smluvních podmínek ze strany Zákazníka, zejména pokud Zákazník soustavně opožděně platí nebo soustavně neplatí cenu za Služby uvedené ve vyúčtování Služby, pokud na tento následek Zákazníka prokazatelně předem upozornil; Soustavným opožděným placením se rozumí zaplacení nejméně 2 po sobě jdoucích vyúčtování ceny Služeb po lhůtě splatnosti. Soustavným neplacením se pro účely tohoto ustanovení rozumí existence nejméně 2 nezaplacených vyúčtování Služeb;
  • v případě existence důvodného podezření, že Zákazník zneužívá spravovaná zařízení či síť a/nebo užívá službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje, využívá nelegální software, zasahuje do služeb poskytovaných jiným Zákazníkům nebo uživatelům, do sítě Poskytovatele nebo do jiných sítí, nebo uskutečňuje jiné nebo zlomyslná či obtěžující aktivity jiným Zákazníkům či subjektům;
  • v případě že při zřizování Služby se zjistí, že službu nelze z objektivních příčin (technických důvodů) zřídit nebo při zavádění či zřízení Služby, provádění změny Služby nebo při odstraňování poruch Zákazník neposkytuje dostatečnou součinnost Poskytovateli v souladu se Smlouvou.
 9. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana přestane být subjektem plně způsobilým k právním úkonům, smluvní strana se ocitne v úpadku, na její majetek byl podán návrh na prohlášení konkurzu nebo návrh na prohlášení konkurzu bude zamítnut z důvodu nedostatku majetku nebo vstoupí do likvidace. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, pokud je na Zákazníka uvalena nucená správa.
 10. Při ukončení Smlouvy před zřízením nebo zahájením poskytování Služby nebo její změny je Zákazník povinen Poskytovateli nahradit náklady na Poskytovatelem již vynaložené práce a úkony související se zřízením nebo zahájením poskytování Služby nebo její změny včetně všech nákladů souvisejících s poskytováním Služby dle původní Smlouvy a náklady spojené s případným odinstalováním Zařízení Poskytovatele.
 11. Zákazník je povinen nejpozději do 15 dnů po ukončení Smlouvy vrátit Poskytovateli veškeré Zařízení Poskytovatele a ostatní hmotný nebo nehmotný majetek zapůjčený či pronajatý Poskytovatelem za účelem poskytování Služby, který je ve vlastnictví Poskytovatele. Nesplněním této povinnosti vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení Zákazníka se splněním této povinnosti. Nárok na smluvní pokutu nevylučuje nárok Poskytovatele na náhradu škody. Vyžaduje-li vrácení Zařízení demontáž Poskytovatelem, je Zákazník povinen na základě výzvy Poskytovatele poskytnout ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení Smlouvy všechnu nezbytnou součinnost k demontáži Zařízení Poskytovatelem, zejména je povinen umožnit přístup do prostor, kde je umístěno Zařízení Poskytovatele a ostatní majetek Poskytovatele za účelem jeho demontáže a převzetí. Neposkytne-li Zákazník tuto patřičnou součinnost k demontáži zapůjčeného či pronajatého Zařízení ve vlastnictví Poskytovatele, vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Nárok na smluvní pokutu nevylučuje nárok Poskytovatele na náhradu škody.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany souhlasí s doručováním všech písemností a oznámení písemně nebo formou elektronické pošty.
 2. Písemnost zaslaná poštou se považuje za doručenou datem uvedeným na doručence, pokud nelze toto datum určit považuje se za doručenou uplynutím třetího (3) dne od dne, kdy byla podána k poštovní přepravě na adresu druhé smluvní strany. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla příjemcem ve lhůtě stanovené pro její uložení vyzvednuta, a to dnem, kdy bylo oznámení o uložení vhozeno do schránky adresátu zásilky. V případě zasílání elektronickou poštou se považuje den prokazatelného odeslání za den doručení.
 3. Výpověď, okamžité ukončení smlouvy, či odstoupení od Smlouvy nebo jednotlivé Služby, však musí být učiněny pouze písemnou formou, musí být podepsány oprávněnou osobou a musí obsahovat takové údaje, aby z nich bylo zřejmé, kdo tyto úkony činí a z jakých důvodů (takovými údaji mohou být zejména: obchodní firma nebo jméno a příjmení, sídlo nebo trvalé bydliště (pobyt), IČ, rodné číslo nebo datum narození Účastníka, číslo ukončované smlouvy nebo jednotlivé Služby a důvod ukončení), jinak je takový úkon neplatný.
 4. Veškeré právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
 5. Neplatnost některého z ustanovení Smlouvy nebo některé z jeho příloh, daná změnou legislativy nebo rozhodnutím oprávněných státních orgánů, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě potřeby nahradí neplatné ustanovení platným bez zbytečného odkladu.
 6. Podpisem Smlouvy Zákazník potvrzuje, že se s jednotlivými částmi Smlouvy a jejími přílohami seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam uvedené, které jsou pro obě smluvní strany závazné.

VYBRANÍ REFERENČNÍ ZÁKAZNÍCI:

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Tel: +420 212 248 760
E-mail: info@prazskyservis.it
Pražský Servis IT
Na Zatlance 1330/11
Praha 5
Sídlíme v budově Gymnázia Na Zatlance

2022 © Pražský Servis IT, s.r.o., Na Zatlance 1330/11, 150 00 Praha 5, IČ: 28941161, DIČ: CZ28941161, ID datové schránky: 43sjbqw, registrace: C-154592 u Městského soudu v Praze

Pokud hledáte IT služby Praha, nebo ICT služby Praha, jste na správné adrese. Klíčová slova IT Praha a Praha IT Vás spolehlivě dovedou k nám.
Už nemusíte procházet další IT firmy v Praze - jste konečně u cíle! Naší doménou je především IT správa sítě v Praze a okolí.
Jsme zavedená IT firma v Praze, která zajistí služby, jako externí správa sítě, osobní i vzdálená správa počítače, interní i vzdálená správa serveru, atd.
Poskytujeme především dlouhodobý IT servis, zabezpečení PC, zabezpečení počítačové sítě, včetně zabezpečení bezdrátové WiFi sítě.
Zvolíte-li náš IT Management, jehož součástí je krom správy počítačů a sítě i IT podpora a nepřetržitý monitoring, Vaše starosti s IT budou navždy minulostí.
Správa sítě v Praze a okolí je náš denní chléb a pokud bychom to nedělali dobře, už bychom tu nebyli.